Yazar adı gereklidir!

Göster Şifre gereklidir!

Şifreni mi unuttun?

Yazar adı gereklidir!

E-posta gereklidir!

Göster Parola gereklidir!

14 + 3 =

Şifrenizi mi unuttunuz? Endişelenmeyin! Aşağıdan kayıt olduğunuz e-posta adresinizi girin ve şifrenizi sıfırlayın.

E-posta gereklidir!

Girişe Dön

Kapat

çocuk terbiyesi bazı tavsiyeler

* Ço­cuk­la­rı­nız­dan, elem­le­ri­ni­zi, ız­dı­rap­la­rı­nı­zı sak­la­yı­nız
* On­la­rın ya­nın­da dâima gü­ler yüz­lü olu­nuz
* Küs­kün, gam­lı kim­se­le­rin ya­nın­da ço­cuk­lar mü­te­es­sir olur­lar.
* Ço­cuk­la­rı­nı­zı baş­ka­la­rı­nın ya­nın­da azar­la­ma­yı­nız
* Kü­çük­le­rin de hay­si­ye­ti, kı­rı­la­cak bir kalp­le­ri var­dır.
* Ço­cuk­lar as­la ya­lan­cı­lık­la it­ham edil­me­me­li­dir.
* Kar­deş­ler ara­sın­da ka­ti­yen ayı­rım yap­ılma­ma­lı­dır.
* Ço­cuk­la­rın ki­bir­len­me­si­ne as­la göz yu­mul­ma­ma­lı­dır.
* Ço­cu­ğu ai­le­den bi­ri­si azar­lar­ken, hak­sız ye­re bi­le ol­sa, di­ğe­ri onu as­la mü­da­faa et­me­me­li­dir.
* Ço­cuk­la­rı­nı­za, ha­tala­rı­nı ka­bul et­me­si­ni öğ­re­ti­niz. Ku­sur­la­rı­nı bil­mek ve yap­ma­ma­ya ça­lış­mak mu­vaf­fâ­ki­ye­t sır­la­rın­dan bi­ri­dir.
* Ka­rar­lı ol­mak, ço­cu­ğu bir­çok kö­tü ha­re­ket­ten ko­rur.
* Ço­cuk­la­ra ge­çi­ci de­ğil, ka­lı­cı ter­bi­ye ver­me­ye ça­lış­ma­lı­dır.
* Ço­cuk­la­rı­nı­zın, şen ve ne­şe­li ol­ma­la­rı­na ça­lı­şı­nız

sivascusozluk